نویسنده = رضا معینی رودبالی
جایگاه حضرت خدیجه (س) در مدیریت و ساماندهی بحران محاصره شعب ابی طالب

دوره 1، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 149-163

10.22034/mab.2022.360111.1057

محمد کشاورز (بیضایی)؛ محمد جمیری؛ رضا معینی رودبالی