کلیدواژه‌ها = دعا
تبیین طرح و احیای مفاهیم دینیسیاسی در دعا و شعر امام سجاد(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-150

10.22034/mab.2022.150817

سعید توفیق؛ وجیهه میری؛ سید جواد عابدی شهری