دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 9-178 (شماره تابستان)