اهداف و چشم انداز

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) در راستای اجرای بند 14 ماده 6 اساسنامه و به منظورگسترش فرهنگ ، آموزه ها و سیره اهل البیت (علیهم السلام)، ایجاد جریانی پویا درراستای بسط و تعمیق معارف امامان معصوم(علیهم السلام) وکمک به تقویت وتوسعه علوم وسیره اهل البیت (علیهم السلام) در مراکزدانشگاهی و پژوهشی، مجله«معارف اهل البیت (علیهم السلام» را با اهدف ذیل راه اندازی کرده است:

1-کمک به گسترش سیره پژوهی اهل البیت (علیهم السلام) درمراکزعلمی و پژوهشی؛

 2- ترویج وتعمیق فرهنگ، آموزه ها و معارف اهل البیت(علیهم السلام) ؛

3-  پاسخ گویی به نیازهای نسل جوان تحصیل کرده و مواجهه عالمانه با شبهات نو پیدای مرتبط به اهل البیت (علیهم السلام) ؛

4-انتشار مجله ای معتبرو مرجع با اعتبار علمی-پژوهشی درزمینه علوم ومعارف اهل البیت (علیهم السلام).