اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی سعیدی زاده

مدیر مسئول

mortezas86yahoo.com

سردبیر

دکتر جلال درخشه

استادعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

مدیر اجرایی

محمد علی ندائی

مدیراجرایی

manedaeegmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد رضا آرام

دانشیار دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران‌ مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

aram.mohammadrezayahoo.com

دکتر محمدرضا احمدی طباطبائی

دانشیار دانشکده علوم سیاسی ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع

drtabatabai63gmail.com

دکتر ناصر باهنر

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

nbahonaryahoo.com

دکترسید مرتضی حسینی

استاددانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudiferdowsi.um.ac.ir

دکترجلال درخشه

استاد دانشکده علوم سیاسی ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

دکتر سید علاءالدین شاهرخی

دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه لرستان

shahrokhi.alu.ac.ir

دکتر باقر قربانی زرین

استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

qorbanizbgmail.com

دکتر سید مهدی مسبوق

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

smm.basuyahoo.com

دکتر محمد هادی همایون

استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

mhadi.homayoongmail.com