اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی سعیدی زاده

مدیر مسئول

mortezas86yahoo.com

سردبیر

حسن بشیر

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

drhbashir100gmail.com

مدیر اجرایی

محمد علی ندائی

مدیراجرایی

manedaeegmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا آرام

دانشیار دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران‌ مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

aram.mohammadrezayahoo.com

محمدرضا احمدی طباطبائی

دانشیار دانشکده علوم سیاسی ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع

drtabatabai63gmail.com

ناصر باهنر

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

nbahonaryahoo.com

حسن بشیر

استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

drhbashir100gmail.com

سید مرتضی حسینی

استاددانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudiferdowsi.um.ac.ir

جلال درخشه

استاد دانشکده علوم سیاسی ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

سید علاءالدین شاهرخی

دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه لرستان

shahrokhi.alu.ac.ir

باقر قربانی زرین

استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

qorbanizbgmail.com

سید مهدی مسبوق

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

smm.basuyahoo.com

محمد هادی همایون

استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

mhadi.homayoongmail.com