اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریه است:

1) تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

2) تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

3) محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

4) رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

مسؤلیت اخلاقی داوران:

1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛

2- سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛

3- محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛

4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛

6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی.

مسؤولیت اخلاقی نویسندگان:

1- ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه؛

2- ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛

3- اصالت مقاله ارائه شده؛

4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده؛

5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛

6- ذکر پشتیبان‌های مالی؛

7- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرایند بررسی آن.