بازکاوی مدل سیستمی ارزش ها در تحلیل رفتار فردی در اربعین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده

ارزشها به عنوان خرده سیستم در سیستم رفتاری تلقی می شود که این مقاله در صدد تبیین آن بوده و در پاسخ به این سؤال که مدل سیستمی ارزشها درتحلیل رفتار فردی در اربعین حسینی چگونه است تدوین گردیده است؛ نوع روش در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری وتحلیل یافته ها بابهره گیری از روش تحلیل محتوا ناظر به روش اجتهادی است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزشها می تواند خرده سیستمی در درون سیستم فردی رفتاری تلقی گردد که دروندادآن ارزشهای ابزاری (دنیایی ) ، فرایند آن، ارزشهای هدف (آخرتی)و برونداد آن، ارزشهای معطوف به رفتار است وبالطبع خود ارزشها به عنوان عنصر دروندادی سیستم فردی رفتار بوده که با رفتار فردی در اربعین حسینی رابطه معناداری دارد و ازاینروست که به عنوان رهیافت این تحقیق می توان ادعا کرد که ارزشها بر رفتار فردی در اربعین حسینی تاثیر دارند .

کلیدواژه‌ها


ـ قرآن.
ـ  نهج البلاغه.
ـ آمدی، عبدالواحد. (1337). غررالحکم و دررالکلم. تهران: محمدعلی انصاری قمی.
ـ الوانی، سیدمهدی. (1378). مدیریت عمومی .تهران: نشرنی.
ـ  خمینى، سیّدروح الله. (1385). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
 رهنمایی، احمد. (1383). درآمدی بر مبانی ارزشها. قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى(ره).
ـ شفیعی، عباس. (1393). «هوش معنوی و تاثیر آن در سلامت روانی منابع انسانی سازمان». مطالعات اسلام و روان شناسی. سال 8. شماره14. صص: 153- 179.
ـ ـــــــــــــــ. (1396). درآمدی بر رفتار سازمانی (سطح تحلیل فردی). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1364). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ طبرسی، فضل بن حسن. (1408ق). مجمع البیان فی تفسیر القران. بیروت: دار المعرفه.
ـ فخر رازی. (بی‌تا). التفسیرالکبیر. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـ قلی‌پور، آرین. (1386). مدیریت رفتار سازمانی. تهران : سمت.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. (1422ق). اصول کافی. تهران: اهل‌البیت.
ـ گرجی، ابراهیم؛ برخورداری، سجاد. (1388). مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی . تهران: ثالث.
ـ مصباح یزدی، محمد تقی. (1377). فلسفه اخلاق. قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره).
ـ مجلسى، محمدباقر. (1405ق). بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربى.
منابع انگلیسی
- Robbins p  Stephen & Judge .T im (2015 ) organizational  behavior  prentice hall in new jersey
- Robbins p  Stephen  (2005 ) essentials of organizational behavior prentice hall in new jersey  seventh edition.