دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1402، صفحه 9-174